060323 Αμαρτία - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060323 Αμαρτία

Αέναη επανάληψη. Μια εναλλαγή. Η Μόδα. Αδύναμη να καλλωπίσει έναν αμαρτωλά αδιόρθωτο κόσμο.