120922 Αύριο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

120922 Αύριο

Ένας ξενιστής. Γυρίζει πίσω. Σε μνήμες εχθρούς. Εμφύλιος πόλεμος. Το μυαλό σου. Ψάχνει ένα αύριο να καταστρέψει.