150118 Ώρες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

150118 Ώρες

Αρνητικό υπόλοιπο. Ζημιώνει ταγμένες ώρες. Εκείνες. Που δεν συντρόφεψε.