230315 ΚΑΤΑΜΑΤΑ - Love Issues | 7 γράμματα ebook

230315 ΚΑΤΑΜΑΤΑ

Κυριεύεις άπαρτα κάστρα. Αγριεύεις ειρήνη ψεύτικη. Όταν κοιτάς κατάματα τον φόβο σου.