081214 Δούναι και λαβείν - Love Issues | 7 γράμματα ebook

081214 Δούναι και λαβείν

LIKES: Σταθμοί. Αθόρυβοι έπαινοι. Αθροίζουν. Μονότονα κλικ. Ξεχρεώνουν. Αδιάφορες σχέσεις.